sponsoren

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis TV Boskrânne

Hieronder kunt u samengevat per jaar de belangrijkste gebeurtenissen van dat jaar lezen. De betreffende gegevens zijn afkomstig uit jaarverslagen, (handgeschreven) notulen en programmaboekjes. Indien u van mening bent dat bepaalde zaken een aanvulling behoeven, kunt u contact opnemen met de webmaster, door of een e-mail te sturen of een berichtje in het gastenboek achter te laten. Er is getracht een zo nauwkeurig mogelijk beeld vanaf de oprichting tot het heden weer te geven.

1976

Op 1 maart 1976 werd in café “It Reade Hynder” een vergadering gehouden voor en door de aspirant-leden van de nieuwe tennisvereniging van Wommels, waarbij de eigenlijke oprichting een feit werd. De vergadering werd geleid door dhr. Peter van Wermeskerken, die als voorzitter van de voorlopige commissie, tezamen met zijn medecommissieleden, het zo inspannende voorbereidende werk had verricht, waardoor de tennisvereniging van de grond heeft kunnen komen. De contributie kon op dat moment nog niet worden vastgesteld. Tijdens de vergadering deelde dhr. Van Wermeskerken mede dat zich drie leden uit de voorlopige commissie terugtrokken als kandidaat voor het definitieve bestuur. Dit waren Minne Hovenga, Jaap Zijlstra en hijzelf. Tegelijkertijd stelde hij het door de voorlopige commissie voorgedragen bestuur voor en vroeg tot stemming over te gaan. Tevens werd gevraagd naar suggesties voor een naam voor de nieuwe vereniging.De stemming leverde 30 stemmen op voor het voorgedragen bestuur, terwijl 19 stemmen enkele mutaties in dit bestuur wensten. Met de aantekening dat het nieuwe bestuur wellicht nog uitgebreid kon worden met een lid uit de jeugdsector werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd. De vergadering werd besloten met een dankwoord aan de heer Jan Seerden, die de vergaderruimte belangeloos ter beschikking had gesteld.

“Het is zover. Eindelijk kunnen we zeggen wanneer de tennisbanen geopend worden. Op zaterdag 1 mei 1976 om 10.00 uur worden de banen ingewijd met een tennispartij en kan men de accommodatie bezichtigen.” Alle aspirant leden kregen een schrijven thuisbezorgd met deze openingszinnen. De volgende tekst is een officieel verslag van de opening van de banen. Helaas stond de naam van de verslaggever er niet bij. “Zaterdag 1 mei was het dan zover. De tennisbanen werden officieel geopend door burgemeester Meinte Abma. Na een begroetingswoord van voorzitter Koos Gerlofs en een korte toespraak van de burgemeester, verrichtte deze laatste de opening door een Friese vlag te verwijderen, waardoor de naam van de vereniging “Boskrânne”, door Henk Bakkeren in hout gehakt, zichtbaar werd. Na een muzikaal intermezzo van het korps Euphonia kwamen een aantal sprekers aan het woord, waaronder dhr. J. Klooster van de tennisafdeling van sportclub SDS uit Oosterend, de heer Okkinga van de Wommelser kaatsvereniging, de heer Lanting voor de plaatselijke gymnastiekvereniging en de heer Hesseling van Dorpsbelangen. Ook werden gelukswensen en geschenken van zusterverenigingen en anderen aangeboden. Na het officiële inspelen van de baan met een tennispartij waaraan onder meer oud veearts de heer Kleinjan zijn medewerking verleende, werd de ochtend besloten met een ontvangst in de bestuurskamer behorende bij het nieuwe complex kleedkamers.”

Tennis in Wommels. In het eerste bestuur van onze vereniging zaten Koos Gerlofs (voorzitter), Marijke Bakkeren (secretaresse), Klaas Eisma (penningmeester), Jantje Boersma, Detz Palsma, Geert Posthumus, Lenny van Putten, Sietske van der Velde en Dirk Zijlstra. De oprichting van de vereniging kwam na veel beroering tot stand. De eerste initiatieven hiervoor waren er al in 1974. Destijds was er sprake om samen met tennisvereniging SDS één vereniging op te richten in Oosterend, op het terrein van de Skoalleseize. Anno 2003 voetbalt SDS hier, maar is ook de grond waarop de tennisbanen van TV Smash zijn gelegen eigendom van deze stichting, die weer is verbonden met de Oosterender Hervormde kerk. Na veel vergaderingen, waaronder in Kafee Bergsma in Oosterend, was alles in principe in kannen en kruiken. Echter, in de afrondende fase kwam men er achter dat er in verband met de geloofsovertuiging van de verhuurder van de grond, er niet op zondag getennist mocht worden. Hierop werden de plannen voor een gezamenlijke vereniging afgeblazen. Wommels was verdeeld. Een aantal Wommelsers is daarop wel in Oosterend lid geworden. De overigen, waaronder veel mensen die zaterdags moesten werken, gingen kijken welke alternatieven er voor handen waren.

In 1975 werd bekend, dat er door de gemeente Hennaarderadeel twee kunststof tennisbanen zouden worden aangelegd in Wommels om de tennissport te activeren. De was- en kleedgelegenheden, de huidige kantine en kleedruimtes, waren enige jaren daarvoor al gebouwd. De dug-out is na aanleg van de banen pas geplaatst. Detz Palsma en Dirk Zijlstra zijn nog bij burgemeester Abma langsgegaan om zich over de plannen van de gemeente te laten informeren. Op dat moment bestond er nog geen vereniging om deze banen te beheren. Er circuleerden geruchten om dit door de vereniging in Oosterend te laten verzorgen. In Wommels voorzag men echter weer dezelfde problemen met de geloofsovertuiging waarop de oprichting van een gezamenlijke vereniging werd stopgezet. Hierop werd er een oprichtingscommissie geformeerd die een tennisvereniging moest gaan oprichten. Voor de naam van de vereniging werd er door de oprichtingscommissie een prijsvraag uitgeschreven. Hannie Palsma en Albert Tiemersma bedachten de naam Boskrânne en werden beloond met een blik tennisballen. De volgende motivatie werd voor de naam aangedragen. De naam is afgeleid van het feit dat de banen aan de rand van ’t Bosk gelegen zijn. Het “bosk” dat aangepland is om de tennisbanen heen diende welliswaar nog tot wasdom te komen, maar ditzelfde gold ook voor de tennisvereniging. De eerste tennisleraar was Jelte Postma. De jaarvergadering werd in café “It Reade Hynder” gehouden met na afloop dansen en verloting met medewerking van discotheek Discus. De kascommissie bestond uit de heren Louwsma en Valkema.

1977

Het tennisseizoen startte dit jaar dit jaar op 1 april. De contributie werd net als het vorige jaar vastgesteld op ƒ 60,-voor het eerste volwassen gezinslid. Het tweede en de volgende gezinsleden betaalden ƒ 50,-. Jeugdleden tot 18 jaar betaalden ƒ 30,-. De leskosten bedroegen dat seizoen ƒ30,- voor acht lessen. Jelte Postma was vanaf 2 mei dat jaar weer als tennisleraar beschikbaar, naast zijn duobaan als trainer van de Harkemase Boys. De sporthal in Oosterend was bijna klaar. Dit was voor tennisvereniging SDS en tennisvereniging Boskrânne aanleiding om gezamenlijk een aantal uren in deze hal te huren. In het bestuur vonden de eerste mutaties plaats. Marijke Bakkeren en Jantje Boersma traden af en waren niet herkiesbaar voor 1978. Daarnaast werd eind 1977 de technische commissie opgericht. De verdere activiteiten bestonden uit het gedeeltelijk plaatsen van een afschutting door middel van palen om het reeds door enkele bestuursleden aangelegde tegelpad.

Samenstelling bestuur in 1977:

BESTUUR:
* Koos Gerlofs, voorzitter
* Marijke Bakkeren, secretaresse
* Klaas Eisma, penningmeester
* Jantje Boersma
* Wiep Folkerts
* Detz Palsma
* Geert Posthumus
* Lenny van Putten
* Sietske van der Velde
* Dirk Zijlstra

KASCOMMISSIE
* Watze de Jong
* Jaap van der Wal

1978

Alhoewel er dit jaar een bestuur en een TC waren, werd er nog steeds gezamenlijk vergaderd. De “culinaire avond” van het bestuur en de TC vond dit jaar plaats op vrijdag 24 november. Ook dit jaar werden de lessen weer verzorgd door Jelte Postma, terwijl Dixie Postma met name de schooljeugd en junioren de beginselen van het tennis bij bracht. Dit jaar werd voor het eerst een nieuwe toplaag op de banen aangebracht. Tijdens de jaarvergadering werd er veel over het jeugdtennis gediscuseerd. Ook werd besloten om eindelijk ieder senior lid de mogelijkheid te bieden om een sleutel van de baan aan te schaffen.

Samenstelling bestuur en technische commissie in 1978:

BESTUUR:
* Koos Gerlofs, voorzitter
* Aaltje Zijlstra, secretaresse
* Klaas Eisma, penningmeester
* Detz Palsma
* Lenny van Putten
* Sietske van der Velde

TECHNISCHE COMMISSIE
* Geert Posthumus, voorzitter
* Wiep Folkerts
* Dirk Zijlstra (baancommissaris)

KASCOMMISSIE
* Watze de Jong
* Cor Valkema

1979

“Niemand denkt er waarschijnlijk nog aan met al deze sneeuw, ijzel en harde wind, maar het nieuwe tennisseizoen staat al weer voor de deur.” Dit betreft een citaat uit het programmaboekje van 1979. De ouderen onder u kunnen zich hier vast ook nog wel het één en ander van herinneren. Bestuurlijk stond het jaar in het teken van een toekomstige aanpassing van de statuten. In de loop van 1976 waren de wettelijke regels welke gelden voor verenigingen en stichtingen op een aantal punten ingrijpend veranderd. Zoals tot dan toe het geval was, was het bestuur privé aansprakelijk voor eventuele schulden. De vereniging had tot dan toe een informeel karakter, desondanks was het wenselijk dat dit veranderd werd en dat dit in de statuten notarieel werd vastgelegd.

In 1979 keurde B&W en de gemeenteraad de uitbreiding met een oefenkooi, annex zitgelegenheid gelegen aan de zijde van het kaatsveld, direct tegen de eerste baan aan goed. Er werd besloten dat pas met de realisatie hiervan zou worden begonnen wanneer de beplanting uitgebloeid was. Daarnaast verschoof het recreatie tennis richting het wedstrijdtennis. Er waren leden die belangstelling hadden voor competitietennis. Destijds woedde de discussie of deze leden apart lid moesten worden van de KNLTB, of dat de vereniging op zich lid diende te worden. Voor de tennisvereniging bestond de mogelijkheid om bij wijze van kennismaking voor het seizoen 1980 één seizoen deel te nemen hieraan, zonder zich te hoeven aansluiten bij de bond. De tennisleraren van het vorige jaar, Jelte Postma en zijn echtgenote konden dit jaar geen les geven wegens een fulltime baan elders. Deze jaargang werden de lessen verzorgd door dhr. Piet Homminga uit Franeker.

Samenstelling bestuur en technische commissies in 1979:

BESTUUR:
* Harry van Putten, voorzitter
* Aaltje Zijlstra, secretaresse
* Klaas Eisma, penningmeester
* Detz Palsma
* Sietske van der Velde
* Geertje de Vries

TECHNISCHE COMMISSIE
* Geert Posthumus, voorzitter
* Jelle Eyzinga
* Dirk Zijlstra
* Wiebe Zijlstra

KASCOMMISSIE
* Watze de Jong
* Cor Valkema

1980

Op 27 november van dit jaar werd de jaarvergadering gehouden in It Dielshûs. De vergadering besloot unaniem het lidmaatschap van de KNLTB aan te vragen. In verband met een financiële afdracht voor elk lid aan de bond werd besloten om de contributie te verhogen naar ƒ75,- per persoon, voor het tweede seniorlid uit het gezin werd dit ƒ 70,- en voor de junioren ƒ 32,50.  De verhoging was ontoereikend om daaruit de afdracht naar de KNLTB te kunnen financieren, maar het bestuur achtte een grotere verhoging ongewenst. Lieuwe Hoitinga was bereid om de jeugdbegeleiding op zich te nemen. In de voetballerij had hij op dit gebied reeds een grote ervaring opgedaan. Op het bord in de oefenkooi zou op nethoogte een witte streep worden getrokken. Op 01-03-1981 zou de vereniging 5 jaar bestaan. Er werd afgesproken om dit gepast te vieren.

Samenstelling bestuur en technische commissies in 1980:

BESTUUR:
* Harry van Putten, voorzitter
* Jan Kersbergen, secretaris
* Klaas Eisma, penningmeester
* Sietske van der Velde
* Geertje de Vries
* Aaltje Zijlstra

TECHNISCHE COMMISSIE
* Geert Posthumus, voorzitter
* Jelle Eyzinga
* Dirk Zijlstra
* Wiebe Zijlstra

KASCOMMISSIE
* Dirk Boschma
* Watze de Jong
* Jaap Zijlstra (reserve)

1981

Op de jaarvergadering op 27-11-1980 werd besloten om voor het eerst in de geschiedenis van de club een aparte commissie te benoem die de jeugdactiviteiten ging begeleiden onder aanvoering van Lieuwe Hoitinga. Deze commissie is haar werkzaamheden gestart op 07-01-1981. Tevens werd besloten om in 1982 de rechtspersoonlijkheid voor de club aan te gaan vragen. Daarnaast werd besloten dat het bestuur een prijsopgave voor de verlichting van de banen zou gaan opvragen. Dit jaar werd er voor het eerst les gegeven door Arnoud Bulthuis.

Samenstelling bestuur en technische commissies in 1981:

BESTUUR:
* Harry van Putten, voorzitter
* Jan Kersbergen, secretaris
* Roel Ybema, penningmeester
* Sietske van der Velde
* Geertje de Vries
* Aaltje Zijlstra

TECHNISCHE COMMISSIE
* Geert Posthumus, voorzitter
* Rob Donath
* Lieuwe Hoitinga
* Hessie van der Velde
* Sietske van der Velde
* Geertje de Vries
* Siebren de Vries
* Dirk Zijlstra

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Wim ten Dolle
* Rob Donath
* Jelle Eijzenga
* Mej. W. Noordmans
* Germ Stellingwerf
* Sietske van der Velde
* Jettie Visser
* Geertje de Vries

KASCOMMISSIE
* Dirk Boschma
* R. Siderius
* Jaap Zijlstra (reserve)

1982

Op de jaarvergadering op 24-11-1982 werd bekend dat de club denkt aan de bouw van een toeschouwersaccomodatie. Dit idee zou het komende jaar verder worden uitgewerkt door het bestuur. Evenals vorig jaar verzorgde ook dit jaar Arnoud Bulthuis weer de lessen.

Samenstelling bestuur en commissies in 1982:

BESTUUR:
* Harry van Putten, voorzitter
* Jan Kersbergen, secretaris
* Roel Ybema, penningmeester
* Aafje van der Berg
* Lieuwe Hoitinga
* Teake Kuipers
* Sietske van der Velde

TECHNISCHE COMMISSIE
* Teake Kuipers, voorzitter
* Barbera de Boer
* Jan ten Dolle
* Sietske van der Velde
* Wiebe Zijlstra (baancommissaris)

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Wim ten Dolle
* Rob Donath
* Jelle Eijzenga
* Mej. W. Noordmans
* Germ Stellingwerf
* Sietske van der Velde
* Jettie Visser
* Geertje de Vries

KASCOMMISSIE
* Piet Postma
* R. Siderius
* Coos van der Berg (reserve)

1983

Dit betreft een druk jaar voor het bestuur en de vereniging. Het groeiende enthousiasme voor de tennissport, waardoor men steeds meer werd geconfronteerd met de capaciteitsbeperking van de huidige accommodatie, is voor het bestuur de reden geweest om een onderzoek te beginnen naar de mogelijkheden tot aanleg van een derde tennisbaan. In 1983 is tevens door financiële bijdrage en inzet van de eigen leden een toeschouwersaccommodatie gerealiseerd, welke een grote aanwinst is voor de vereniging. Deze voorziening is in de volksmond tegenwoordig beter bekend als de dug-out. Daarnaast werden de banen voor de tweede keer voorzien van een nieuwe toplaag en wel van een dusdanige kwaliteit dat er ook met vochtig weer redelijk goed op kon worden gespeeld!! De vereniging had tot dusverre beperkte rechtsbevoegdheid, dit is op 17 november 1983 omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In 1983 was weer Arnoud Bulthuis de tennisleraar van onze vereniging.

Samenstelling bestuur en commissies in 1983:

BESTUUR
* Harry van Putten, voorzitter
* Jan Kersbergen, secretaris
* Roel Ybema, penningmeester
* Aafje van der Berg
* Lieuwe Hoitinga
* Teake Kuipers
* Sietske van der Velde

TECHNISCHE COMMISSIE
* Teake Kuipers, voorzitter
* Barbera de Boer
* Jan ten Dolle
* Sietske van der Velde
* Siepie Visser

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Wim ten Dolle
* Rob Donath
* Jelle Eijzenga
* Geert Posthumus
* Germ Stellingwerf
* Sietske van der Velde
* Jettie Visser

KASCOMMISSIE
* Coos van der Berg
* Ygrem Hylkema
* Eddy Smit (reserve)

1984

Friesland Cup op zondag? Het bestuur was van mening hier niet aan te beginnen. De zondag diende vrij te blijven voor leden die buiten de toernooien om vrij wilden tennissen. De nieuwe scheidsrechterstoelen werden dit jaar voor het eerst gebruikt tijdens het gemengd dubbeltoernooi. Op de vorige jaarvergadering was afgesproken dat er bij de “officiële toernooien” voor scheidsrechters zou worden gezorgd. Voor de meeste scheidsrechters was het de eerste keer. Volgens het jaarverslag brachten ze het er goed vanaf. Er werd geconstateerd dat een derde baan best leuk zou zijn. Maar de plannen hiervoor leken toch stuk te lopen op de financiën. De commissie die de plannen voor een derde baan had gemaakt wachtte op antwoord van de gemeente met betrekking tot een gemeentelijke bijdrage in de kosten.

Samenstelling bestuur en commissies in 1984:

BESTUUR
* Teake Kuipers, voorzitter
* Aafje van der Berg, secretaresse
* Roel Ybema, penningmeester
* Lieuwe Hoitinga
* Joke Kooymans
* Arend de Schiffart
* Sietske van der Velde

TECHNISCHE COMMISSIE
* Arend de Schiffart, voorzitter
* Bernard Batteram (baancommissaris vanaf 08-1984)
* Henk Heidebrink (baancommissaris tot 08-1984)
* Ans Hoitinga
* Hannie Palsma

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Rob Donath
* Feikje Hylkema
* Geert Posthumus
* Germ Stellingwerf
* Sietske van der Velde
* Jettie Visser
* Tinus Zigterman

KASCOMMISSIE
* Ygrem Hylkema
* Eddy Smit
* Suzan Dankert (reserve)

1985

In 1985 is het bestuur bezig met plannen voor het aanleggen van een derde baan en de privatisering van baan 1 en 2. Met name in de financiering hiervan waren er vele briefwisselingen met de Vlaskommissie over een bijdrage voor de jeugd, gemeentewerken over het onderhoud en een nieuwe toplaag en B&W voor een bijdrage voor de derde baan. Er werd een voorbereidingscommissie in het leven geroepen, bestaande uit Roel Bouwhuis, Jan Joustra en Teake Kuipers. Verder was er weinig concreets te melden vermelden de notulen van de jaarvergadering. Het wachten was op de uitkomsten van de briefwisselingen. Ook in 1985 was Arnoud Bulthuis de trainer van de vereniging. In de winter van ’84 op ’85 werden de lessen echter verzorgd door Jeep Bulthuis, Rob Donath, Jos Hogenes, Jan Joustra, Sjoukje van Weert en Coby Zigterman.

Samenstelling bestuur en commissies in 1985:

BESTUUR
* Teake Kuipers, voorzitter
* Aafje Boonstra, secretaresse
* Roel Bouwhuis, penningmeester
* Ina ten Brummelstroete
* Jan Joustra
* Joke Kooymans
* Arend de Schiffart

TECHNISCHE COMMISSIE
* Joke Kooijmans, voorzitster
* Teake Bootsma (baancommissaris)
* Koos Eigenhuis
* Lieuwe Hoitinga
* Hannie Palsma
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Jan Joustra, voorzitter
* Zus Bakker
* Rob Donath
* Jos Hogenes
* Lieuwe Hoitinga
* Hannie Palsma
* Geert Posthumus
* Tinus Zigterman

KASCOMMISSIE
* Suzan Dankert
* Eddy Smit
* Klaas Eisma (reserve)

1986

In 1986 bestaat TV Boskrânne 10 jaar. Dit wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. Boskrânne is in die tien jaar uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met meer dan 200 leden!!! Volgens de voorzitter destijds, Teake Kuipers, is het niet zomaar een tennisclub, maar een vereniging waar veel activiteiten werden ontplooit. Aan het begin van het jaar bestond de derde baan commissie uit: Roel Bouwhuis, Jeannet Hoitinga, Lieuwe Hoitinga, Jan Joustra (in maart vervangen door Rob Donath), Max Kooijman, Teake Kuipers en Jissie Postma. Het licht werd in dit jaar op groen gezet voor de aanleg van de derde baan. De totale aanleg nam drie weken in beslag. Binnen de commissie was weer een subcommissie werkzaam. De groep “zelfwerkzaamheid” bestond uit Teake Bootsma, Rob Donath en Pier Zijlstra.

Door middel van een enquête werd door “de derde baan commissie” aan de leden gevraagd hoeveel financiële steun de vereniging kon verwachten en hoeveel leden zelf mee wilden helpen bij het aanleggen van de derde baan. Onder aan de streep bleek men echter nog ƒ 10.000,- tekort te komen. Het grootste gedeelte diende door eigen acties te worden gegenereerd. Uit de enquête waren een aantal zeer bruikbare suggesties gekomen, waarmee het bestuur verder aan de slag zou gaan. Daarnaast werden de leden opgeroepen om ieder ƒ 25,- te schenken. De leus was destijds: “Met nog ƒ 25,- per man/vrouw, kunnen we starten met de bouw. Inmiddels weten wij dat dit dus is gelukt. Op 10 september 1986 was de officiële opening onder het genot van feestelijke hapjes en drankjes.

In 1986 was privatiseren reeds een hot item. Gemeentes wilden bepaalde activiteiten in het kader van bezuinigingen overdragen aan particulieren. Toen het bestuur dan ook bij de gemeente kwam praten over de derde baan, stelde de gemeente voor om de twee bestaande banen over te dragen. Het bestuur nam dit in beraad. Het uitgangspunt was dat overname van de banen zowel op korte als lange termijn niet mocht leiden tot kosten = contributieverhoging. De privatiseringscommissie bestaande uit: Roel Bouwhuis, Teake Kuipers en Lieuwe Hoitinga gingen zich hier verder mee bezighouden. Zij hadden hier een gesprek over met de heren Damhuis en Meulenaar van de gemeente. Op de jaarvergadering zijn de privatiseringsvoorstellen aan de leden voorgelegd. De aanwezigen gingen met de plannen akkoord, waarna de verder onderhandelingen met de gemeente werden afgerond. Het resultaat hiervan was dat baan 1 en 2, inclusief de ondergrond en enige omliggende grond (+/- 2 meter rondom de banen) door de tennisvereniging werd overgenomen.

Wat betreft de trainers was het midden jaren tachtig een komen en gaan. In 1985 nam na vijf jaar trouwe dienst Arnoud Bulthuis afscheid. Arnoud kreeg van de KNLTB de aanbieding om districtstrainer van Friesland te worden. Hij werd opgevolgd door Jan Hofland uit Hardegarijp, die destijds erg enthousiast en deskundig de wintertraining van de jeugd in de sporthal en gymzaal verzorgde. Helaas voor de vereniging werd Jan een full-time job in Emmeloord aangeboden, waardoor hij al voor het zomerseizoen weer afscheid nam. Met medewerking van Jan slaagde men er in om snel weer een nieuwe trainer te vinden voor het seizoen 1986 in de persoon van Tom Tubbing. Hij had ruime ervaring als trainer van zowel beginners als gevorderden. Hij verzorgde tevens de lessen bij de tennisverenigingen in Bolsward en Witmarsum. In 1986 werd de JTC (Jubelteen-commissie) opgericht, die in samenwerking met de JC de jeugdzaken gaat behartigen. Deze commissie bestond deze jaargang uit: Sippy Louwsma (voorzitster), Imre Eigenhuis (notuliste), Wieger Klooster, André Faber en Antiny Boschma.

Samenstelling bestuur en commissies in 1986:

BESTUUR
* Teake Kuipers, voorzitter
* Jeannet Hoitinga, secretaresse
* Roel Bouwhuis, penningmeester
* Ina te Brummelstroete
* Joke Kooijmans
* Jan Joustra
* Siet Posthumus

TECHNISCHE COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Teake Bootsma (baancommissaris)
* Koos Eigenhuis
* Joke Kooymans
* Hannie Palsma
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Jan Joustra, voorzitter
* Zus Bakker
* Rob Donath
* Jos Hogenes
* Lieuwe Hoitinga
* Hannie Palsma
* Tine de Schiffart
* Tinus Zigterman
* Joke Walda

KASCOMMISSIE
* Suzan Dankert
* Klaas Eisma
* Watze de Jong (reserve)
* Bert Hoekman (reserve)

1987

Voor het bestuur was dit een rustig jaar in verhouding tot het vorige. In september 1987 heeft de firma Tennisbouw BV een aantal reparaties aan de banen verricht. Daarnaast werd er een hogedrukspuit aangeschaft. De elektriciteit hiervoor werd aangelegd door Germ Stellingwerf en Rob Donath. Tevens steeg het aantal leden naar een recordhoogte van over de 230. Tom Tubbing verzorgde ook dit jaar weer de lessen en de teamtraining. Helaas door een ongeval was het voor hem niet mogelijk de lessen af te maken. Via het Sportcentrum Leeuwarden werd er een vervanger geregeld in de persoon van Andre Neunzich uit Steenwijk. Op dat moment student aan het CIOS in Heerenveen. De Jubelteen Commissie (JTC) werd dit jaar weer opgeheven.

Op de finale van het ABN-tennistoernooi in Rotterdam won Boskrânne een prijs in Zwitserland. Dit was geen 1 april grap, maar een serieuze aangelegenheid. Want in Montreux werden die dag onderscheidingen uitgereikt voor de beste reclameacties van Europa. In de categorie “acties voor goede doelen” werd een prijs toegekend aan de “tennis-blikken-actie” van Boskrânne voor de derde baan. Bedenker en derde baan commissie lid, Max Kooijmans, had het tennisblik samen met een aantal acties voor zijn eigen reclamebureau naar de jury opgestuurd. Het toenmalige bestuur van TV Boskrânne was uiteraard zeer verguld met deze erkenning voor het werk van de derde baan commissie.

Samenstelling bestuur en commissies in 1987:

BESTUUR
* Teake Kuipers, voorzitter
* Jeannet Hoitinga, secretaresse
* Roel Bouwhuis, penningmeester
* Rob Donath
* Wybren Bruinsma
* Siet Posthumus
* Zus Bakker

TECHNISCHE COMMISSIE
* Rob Donath, voorzitter
* Teake Bootsma (baancommissaris)
* Koos Eigenhuis
* Hennie Hoekman
* Joke Kooijmans
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Zus Bakker
* Tinie Delfsma
* Hannie Palsma
* Klaske Postma
* Tine de Schiffart
* Henk de Velde
* Tinus Zigterman

KASCOMMISSIE
* Bert Hoekman
* Watze de Jong

1988

Dit jaar werd Diggelfjoer geboren. Hier kunnen alle verenigingen in Wommels hun artikelen en verslagen in laten publiceren. Teake Bootsma liet weten terug te treden als baancommissaris. Voor het eerst na vele jaren nam het aantal leden af. Tijdens het zomerseizoen werden de lessen weer verzorgd door Tom Tubbing na weer volledig hersteld te zijn van zijn ongeval.

Samenstelling bestuur en commissies in 1988:

BESTUUR
* Joke Kooymans, voorzitter
* Wybren Bruinsma, secretaris
* Ria Heeringa, penningmeester
* Zus Bakker
* Hinne Bokma
* Rob Donath
* Siet Posthumus

TECHNISCHE COMMISSIE
* Rob Donath, voorzitter
* Teake Bootsma (baancommissaris)
* Jetty Bouwhuis
* Koos Eigenhuis
* Annemarie Wijnia
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Zus Bakker
* Tinie Delfsma
* Klaas Eisma
* Hannie Palsma
* Klaske Postma
* Tine de Schiffart

KASCOMMISSIE
* Watze de Jong
* Sjoerd Postma

1989

1989

Dit seizoen werd her en der informatie ingewonnen door het bestuur over baanverlichting. Dit leidde nog niet tot concrete plannen. Daarnaast werd het baanonderhoud onder de loep genomen. Tot nu toe werd dit door de baancommissaris verzorgd. Er ging echter steeds meer tijd inzitten. Dit leidde tot de oprichting van een baancommissie. De lessen werden dit seizoen weer verzorgd door Tom Tubbing.

Samenstelling bestuur en commissies in 1989:

BESTUUR
* Joke Kooymans, voorzitter
* Wybren Bruinsma, secretaris
* Ria Heeringa, penningmeester
* Hinne Bokma
* Jetty Bouwhuis
* Siet Posthumus
* Zus Bakker

TECHNISCHE COMMISSIE
* Koos Eigenhuis, voorzitter
* Jetty Bouwhuis
* Klaas Delfsma (baancommissaris)
* Frank Spagnoletti
* Annemarie Wijnia
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Klaas Eisma, voorzitter
* Zus Bakker
* Tinie Delfsma
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma
* Klaske Postma

KASCOMMISSIE
* Pieter Douma
* Sjoerd Postma

1990

1990

Aan het begin van het seizoen kwam de baanverlichting weer ter sprake. Op de jaarvergadering werd besloten om in 1991 baan 3 te voorzien van een nieuwe coating laag. Voor baan 1 en 2 zouden in de herfst van 1991 opnieuw worden bekeken door een expert. Bij een aantal firma’s werden documentatie en prijzen opgevraagd. De lessen werden dit jaar verzorgd door Johan Stuivenvolt uit Wolvega.

Samenstelling bestuur en commissies in 1990:

BESTUUR
* Joke Kooijmans, voorzitter
* Wybren Bruinsma, secretaris
* Ria Heeringa, penningmeester
* Hinne Bokma
* Koos Eigenhuis
* Janna van der Heide
* Siet Posthumus

TECHNISCHE COMMISSIE
* Koos Eigenhuis, voorzitter
* Jetty Bouwhuis
* Pieter Douma
* Annemarie Wijnia
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Klaas Eisma, voorzitter
* Tinie Delfsma
* Annie Donath
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Pieter Douma
* Rinse van Beem

BAANCOMMISSIE
* Dirk Bosma
* Teake Kuipers
* Tinus Zigterman
* Wiebe Zijlstra

1991

1991

In mei is er een nieuwe coating op de derde baan gespoten. Ook de vloer van de oefenkooi werd opnieuw gespoten. In 1991 werden de lessen verzorgd door Appie Nauta uit Witmarsum.

Samenstelling bestuur en commissies in 1991:

BESTUUR
* Rob Donath, voorzitter
* Wybren Bruinsma, secretaris
* Ria Heeringa, penningmeester
* Koos Eigenhuis
* Janna van der Heide
* Siet Posthumus
* Geertje de Vries

TECHNISCHE COMMISSIE
* Koos Eigenhuis, voorzitter
* Pieter Douma
* Tineke Huitema
* Alie Pander
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Klaas Eisma, voorzitter
* Tinie Delfsma
* Annie Donath
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Rinse van Beem
* Lieuwe Hoitinga

BAANCOMMISSIE
* Dirk Bosma
* Teake Kuipers
* Tinus Zigterman
* Wiebe Zijlstra

1992

1992

In maart 1992 werd er een nieuwe coating + belijning op baan 1 en 2 aangebracht. Dit jaar werd door het bestuur op de jaarvergadering aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat om een “kantine-achtigs iets” te plaatsen. De gemeente had daarvoor toestemming gegeven. Daarnaast had de gemeente aangegeven van de huidige kleedgelegenheid af te willen door middel van privatiseren of slopen. Op 7 december 1992 zou er hierover een gesprek plaats vinden. Namens de gemeente zouden hierbij aanwezig zijn: dhr. Damhuis, dhr. Hoekstra en mw. Folkerts. Drie belanghebbenden waren hierbij uitgenodigd: Dorpsbelang, de kaatsvereniging en de tennisvereniging. Na dit gesprek zou men de leden schriftelijk informeren over de uitkomsten hiervan. De tennislessen werden dit jaar verzorgd door mw. Mireille Bothof uit Heerenveen.

Samenstelling bestuur en commissies in 1992:

BESTUUR
* Rob Donath, voorzitter
* Wybren Bruinsma, secretaris
* Sjoerd Postma, penningmeester
* Janna van der Heide
* Jan Joustra
* Geertje de Vries
* Ria Wachter

TECHNISCHE COMMISSIE
* Jan Joustra, voorzitter
* Jitte de Haan
* Tineke Huitema
* Alie Pander
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Annie Donath
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Jetty Bouwhuis
* Lieuwe Hoitinga

BAANCOMMISSIE
* Germ Stellingwerf
* Tinus Zigterman

1993

1993

De gemeenteraad van Littenseradiel heeft in november 1992 besloten het gebouw met kleedgelegenheid aan de Geins te verkopen. De gemeente bood het gebouw in eerste instantie aan die verenigingen die er het meeste belang bij hadden. Dit waren de kaatsvereniging, Dorpsbelang en de tennisvereniging. Uit het overleg tussen de bovengenoemde partijen kwam het belangrijkste uitgangspunt snel boven tafel. De kleed en douchegeleden moesten voor alle huidige gebruikers behouden blijven. Na toestemming van de leden van de tennisvereniging in een extra ledenvergadering op 15 april 1993 in ’t Dielshûs en in het gezamenlijke overleg met de kaatsvereniging, dorpsbelang, de tennisvereniging en de gemeente werd het volgende besloten:
* TV Boskrânne neemt het volledige gebouw over van de gemeente (per 01-06-1993)
* Voor een gezonde exploitatie van het gebouw was een verbouwing nodig. Het plan was om een stel kleedboxen te veranderen in een multifunctionele ruimte.

Het “nieuwe gebouw” zou dan gebruikt worden:
* bij officiële kaatspartijen, bijvoorbeeld de Freule;
* als fysio-ruimte voor de sporters;
* als lesruimte voor de theorielessen voor de tennissers;
* als kantine voor de tennisvereniging;
* als vergaderruimte.
Door het kopen van renteloze aandelen konden de inwoners van Wommels meehelpen aan de realisatie hiervan. De certificaten werden door middel van loting in 10 jaar weer terugbetaald. Dit jaar werden de lessen voor het eerst door dhr. Piet Sinnema uit Franeker verzorgd.

Samenstelling bestuur en commissies in 1993:

BESTUUR
* Rob Donath, voorzitter
* Pieter Douma, secretaris
* Sjoerd Postma, penningmeester
* Janna van der Heide
* Jan Joustra
* Geertje de Vries
* Ria Wachter

TECHNISCHE COMMISSIE
* Jan Joustra, voorzitter
* Jitte de Haan
* Tineke Huitema
* Alie Pander
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Annie Donath
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Jetty Bouwhuis
* Daan Keur

BAANCOMMISSIE
* Germ Stellingwerf
* Tinus Zigterman

1994

1994

Nadat eind 1993 het financiële plaatje rond was met betrekking tot de koop en verbouw van de kleedgelegenheid tot multifunctionele ruimte, riep het bestuur begin 1994 een bouwcommissie in het leven. Er was nog heel wat overleg met de gemeente nodig geweest om uiteindelijk tot overeenstemming te komen. Op 22 december 1993 kon de akte bij notaris Van der Hem passeren en was de tennisvereniging officieel eigenaar van de kleedgelegenheid, plaatselijk bekend als Geins nummer 1. Onder leiding van de bouwcommissie: Rients Bakker, Ulbe de Groot, Jan Joustra, Germ Stellingwerf en Tinus Zigterman gingen vervolgens vele vrijwilligers aan de slag. Een ieder die mee heeft geholpen zal zich deze periode herinneren als een periode waarbij de inzet van al die vrijwilligers enorm was, geroemd was het koffiedrinken op de zaterdagen, met koek van Hannie.

Het uiteindelijke resultaat mocht er wezen. Er zijn waarschijnlijk niet veel verenigingen, qua omvang als TV Boskrânne, welke een dergelijke accommodatie tot hun beschikking hebben. Op 30 april 1994, tijdens het Openingstoernooi, mocht onder toeziend oog van vele genodigden, de voorzitter van het Dorpsbelang, de heer R. Koopal, de officiële openingsdaad verrichten. Met aansluitend het houden van een Open Huis voor alle belangstellenden en het houden van een geslaagd toernooi mag Wommels terugzien op een geslaagde dag en zich een tenniscomplex rijker noemen.

Eind ‘94, begin ‘95 werd er al voorzichtig gesproken over het aanbrengen van een lichtinstallatie op de banen. Het enthousiasme groeide destijds kennelijk constateerde de toenmalige secretaris. Na enige discussie op de jaarvergadering van voor- en tegenstanders zegde het bestuur toe om een voorstel voor een dergelijke installatie uit te werken en aan de leden voor te leggen. Toch zat er volgens hem ook een keerzijde aan de medaille. Steeds meer werd het principe gehuldigd dat de gebruiker zelf voor de voorziening dient op te draaien. Dit hield in minder subsidie, het privatiseren van allerlei gemeentelijke voorzieningen, ook op sportgebied. Daardoor wordt er van verenigingen als TV Boskrânne meer zakelijk inzicht verwacht, de exploitatie van de vereniging zal sluitend moeten zijn. Anderzijds wordt er op het gebied van de vrijwilligheid een steeds groter beroep op de leden gedaan. Zonder de inzet van vrijwilligers zal de vereniging niet kunnen functioneren. Het bleek ook toen al steeds moeilijker om leden te vinden welke de diverse posities in het bestuur of de commissies wilden invullen. De mens heeft steeds meer vrije tijd en heeft het steeds drukker, waardoor hij/zij geen tijd (zin) meer heeft?! Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen was een aanpassing in de organisatie noodzakelijk. De TC en de JC werden in november 1994 samengevoegd in de Commissie Senioren Junioren (CSJ). Daarnaast werd er een nieuw ingestelde Onderhoudscommissie benoemd. De tennislessen stonden ook dit jaar weer onder leiding van dhr. Piet Sinnema uit Franeker.

Samenstelling bestuur en commissies in 1994:

BESTUUR
* Rob Donath, voorzitter
* Pieter Douma, secretaris
* Sjoerd Postma, penningmeester
* Jannie Bootsma
* Jan Joustra
* Hannie Palsma
* Afke Wierda

TECHNISCHE COMMISSIE
* Jan Joustra, voorzitter
* Jitte de Haan
* Tineke Huitema
* Coby Zigterman

JEUGD COMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Annie Donath
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Daan Keur
* Jaap Zijlstra

BAANCOMMISSIE
* Germ Stellingwerf
* Tinus Zigterman

1995

1995

Nadat het punt in 1994 al op de agenda van de jaarvergadering stond, wordt er in 1995 nog nadrukkelijker over de plaatsing van een lichtinstallatie gesproken. Het bestuur presenteert op deze jaarvergadering een onderzoeksrapport van zeven A-4tjes met de mogelijke opties, het kostenplaatje, de wijze van gebruik, de financiering, de voor- en nadelen, hoe één en ander georganiseerd dient te worden en het voorstel van het bestuur. Dit uit oktober ’95 stammende document had als titel “DE BOSKRÂNNE in het licht?!” Het bestuur stelde de ledenvergadering voor om in te stemmen met het plaatsen van vier lichtmasten voor baan 1 en 2. Men mistte echter een stuk over hoe de club er over tien jaar financieel voor zou staan, mocht er groot onderhoud nodig zijn. Het bestuur zegde toe dit verder uit te zullen werken. De tennislessen werden dit jaar weer verzorgd door dhr. Piet Sinnema uit Franeker.

Samenstelling bestuur en commissies in 1995:

BESTUUR
* Pieter Douma, voorzitter
* Afke Wierda, secretaris
* Sjoerd Postma, penningmeester
* Jannie Bootsma
* vacature

COMMISSIE SENIOREN JUNIOREN
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Jaap Adema
* Dilly van Empel
* Jitte de Haan
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma
* Coby Zigterman

KASCOMMISSIE
* Klaas Eisma
* Jaap Zijlstra

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Jan Joustra
* Detz Palsma
* Germ Stellingwerf

1996

1996

Op de vorige jaarvergadering werd er door het bestuur een voorstel ten aanzien van de plaatsing van een verlichtingsinstallatie gepresenteerd. In 1996 kwam het bestuur terug op een jaar eerder gedane toezegging, om naast het plaatsen van verlichting ook het vernieuwen van de banen in dezelfde tijdsperiode onder de loep te nemen. Inmiddels was duidelijk geworden dat tussen een periode van 1 tot 5 jaar de vereniging rekening diende te houden met vervanging van baan 1 en 2. De ad interim secretaris beschrijft in het jaarverslag over 1996 een teruglopend ledenaantal. Dit was niet alleen bij onze vereniging het geval. Landelijk gezien bij de KNLTB liep ook het aantal leden terug. Met name de jeugd blijkt steeds vaker een zaterdagbaantje te prevaleren boven het lidmaatschap van de tennisvereniging.

Samenstelling bestuur en commissies in 1996:

BESTUUR
* Pieter Douma, voorzitter & secretaris
* Emke de Hoop, penningmeester
* Rients Bakker
* Siet Posthumus

COMMISSIE SENIOREN JUNIOREN
* Lieuwe Hoitinga, voorzitter
* Jaap Adema
* Dilly van Empel
* Henk Ferbeek
* Jitte de Haan
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma
* Coby Zigterman

KASCOMMISSIE
* Klaas Eisma
* Ria Heeringa

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Jan Joustra
* Detz Palsma
* Germ Stellingwerf

1997

1997

1997 staat wederom in het teken van het groot onderhoud van de banen. Er ligt nog steeds een voorstel uit 1996. Vanuit dit voorstel is er overleg geweest met Ton de Rooy. Hij verzekerde het bestuur destijds dat de banen nog wel een poosje mee konden. Op dat moment was het bestuur bezig om te kijken naar een nieuw type baan, bestaande uit een gesloten betonplaat met een verende ondergrond en poreus baanoppervlak. Deze zou binnenkort worden aangelegd in Zoeterwoude. Tijdens de jaarvergadering ging het echter niet alleen meer om de banen, maar ook om de beleving bij de leden dat de vereniging diende te beschikken over verlichting op baan 1 en 2. Dit zou er volgens enkele leden voor zorgen dat er op voor de leden een prettig tijdstip clubactiviteiten zouden kunnen worden georganiseerd. Hierdoor zou de gezelligheid toenemen en dit kon weer voor toename van het aantal leden zorgen was de redenatie.

Het was voor de vereniging echter niet gemakkelijk om de kosten van zowel de baanvernieuwing als voor de aanleg van verlichting financieel te kunnen dragen. Destijds gingen er stemmen op om de vernieuwing van de banen even uit te stellen en de verlichting wel te plaatsen. Na een heftige en uitgebreide discussie ging de vergadering akkoord met het onderstaande bestuursvoorstel:
* het huidige beleid voortzetten, dus geld sparen voor de nieuwe banen;
* het bestuur komt met een plan voor beide zaken;
* er wordt een commissie geïnstalleerd die beide zaken gaat onderzoeken en gaat bekijken wat er financieel haalbaar is;
* er volgt daarna z.s.m. een nieuwe algemene ledenvergadering.
De tennislessen stonden dit jaar wederom onder leiding van dhr. Piet Sinnema.

Samenstelling bestuur en commissies in 1997:

BESTUUR
* Pieter Douma, voorzitter
* Lieuwe Hoitinga, secretaris
* Emke de Hoop, penningmeester
* Rients Bakker
* Siet Posthumus

COMMISSIE SENIOREN JUNIOREN
* Jaap Adema, voorzitter
* Annie Donath
* Dilly van Empel
* Janna van der Heide
* Hannie Palsma
* Coby Zigterman

KASCOMMISSIE
* Ria Heeringa
* Sjoerd Postma

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Jan Joustra
* Detz Palsma
* Germ Stellingwerf

1998

In 1998 bepaalden een drietal zaken hoofdzakelijk het bestuurlijke tennisjaar. Dit waren de nieuwe banen met of zonder verlichting, georganiseerd tennis op zondag en het vinden van vrijwilligers om vacatures in commissie en bestuur in te vullen. In 1998 richtte het toenmalige bestuur de commissie VNO (Verlichting/Nieuwe banen/Onderhoud) op. De commissie bestond uit: Pieter Douma, Klaas Eisma, Koos Gerlofs, Nico Ruiter en Albert Tiemersma. Deze commissie onderzocht of het destijds in die situatie mogelijk was twee banen te vernieuwen en van verlichting te voorzien. In een extra algemene ledenvergadering op 3 juni 1998 presenteerde de commissie haar bevindingen. De uitkomst was duidelijk; er was geen financiële ruimte om de banen te vernieuwen, laat staan verlichting aan te leggen. Het bestuur deed toen de toezegging binnen twee jaar met nieuwe voorstellen te komen. Het bestuur bestede de tweede helft van 98 veel tijd aan het bespreken van nieuwe offertes en de financiële gevolgen daarvan voor de vereniging.

Op verzoek van de Activiteiten Commissie (CSJ) beraadde het bestuur zich over het wel of niet toestaan van door de AC georganiseerde tossmiddagen op zondag. De meerderheid van het bestuur was voor het organiseren van deze activiteit. Op de ledenvergadering van 26 januari 1998 kon het bestuur nog geen CSJ (Commissie Senioren Junioren) benoemen, omdat er vooraf geen leden, behalve Hannie Palsma en Coby Zigterman, bereid waren in deze commissie zitting te nemen. Na een “info-avond” waren een vijftal leden bereid die vacatures in te vullen. Deze groep ruilde de naam CSJ in voor de AC. Zij vonden de naamgeving moderner en dat dit beter aansloot bij de taken die zij dienden uit te voeren. Na het voeren van sollicitatiegesprekken met een viertal kandidaten werd er door het bestuur gekozen voor een tennisleraar met internationale ervaring: dhr. Simon Rijpstra uit Leeuwarden. In augustus 1998 werd bekend dat de voorzitter, Marco van Noort, een baan aangeboden had gekregen in Alphen aan de Rijn. Hierdoor diende de familie Van Noort te verhuizen. Gelukkig werd Pieter Douma bereid gevonden om als interim voorzitter te fungeren.

Samenstelling bestuur en commissies in 1998:

BESTUUR
* Marco van Noort, voorzitter
* Lieuwe Hoitinga, secretaris
* Emke de Hoop, penningmeester
* Rients Bakker
* Siet Posthumus

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Koos Eigenhuis, voorzitter
* Robert Donath
* Bauke Osinga
* Hannie Palsma
* Marjan Ruiter
* Remco de Vries
* Coby Zigterman

KASCOMMISSIE
* Bauke Osinga
* Sjoerd Postma

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

1999

Het bestuur was deze jaargang druk bezig met allerlei zaken, waarbij de vernieuwing van baan 1 en 2 en de ledenenquête de meeste aandacht vroegen. In tegenstelling tot het advies van de commissie VNO van mei 1998 was het bestuur toch van mening om baan 1 en 2 te vernieuwen en baan 3 te renoveren. De noodzaak bleek volgens hen toch sneller dan verwacht. In 1999 werd er een enquête bij alle leden bezorgd met vragen over de door de AC georganiseerde activiteiten, het spelen van competitie op zondag en het eventueel plaatsen van een verlichtingsinstallatie. De bereidheid om aan activiteiten deel te nemen bleek steeds meer op te schuiven naar de avonduren. Uit de enquête bleek dat een ruime meerderheid er geen bezwaar tegen had als er een competitieteam op zondag zou worden ingeschreven, hetgeen vervolgens door het bestuur werd toegestaan. Een kleine meerderheid van de leden gaf aan voor het plaatsen van een verlichtingsinstallatie te zijn. Voor verrichten van zelfwerkzaamheden bleek meer dan voldoende belangstelling. Men had goed begrepen dat er veel graafwerk verricht diende te worden. Dit jaar werden de lessen weer verzorgd door dhr. Simon Rijpstra.

Samenstelling bestuur en commissies in 1999:

BESTUUR
* Dirk Boschma, voorzitter
* Rients Bakker, secretaris
* Emke de Hoop, penningmeester
* Rients Bakker
* Nico Wijnalda

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Koos Eigenhuis, voorzitter
* Robert Donath
* Bauke Osinga
* Hannie Palsma
* Marjan Ruiter
* Remco de Vries
* Coby Zigterman

KASCOMMISSIE
* Bauke Osinga
* Remco de Vries

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2000

Op zondag 20 februari vertrok de AC met aanhang om 10.00 uur richting het zuidwesten des lands. Om precies te zijn naar de 27e editie van het ABN/Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. Het was een ware thriller in een nagenoeg uitverkocht sportpaleis. Na maar liefst twee uur en 38 minuten was er eindelijk een staande ovatie voor Cedric Pioline die met 6-7 (3), 6-4 & 7-6 (4) van Tim Henman won. Begin 2000 was in “Op ‘e Skille” te lezen dat er door het bestuur een bouwvergunning was aangevraagd voor het plaatsen van vier lichtmasten. Er werd vanuit gegaan dat het gehele tijdstraject inclusief goedkeuring minimaal 13 weken zou gaan duren. Na de zomervakantie werden de vier lichtmasten geplaatst ten behoeve van baan 1 en 2. De accommodatie werd hiermee weer uitgebreid. TV Boskrânne heeft nu de beschikking drie prachtige banen, waarvan twee verlicht, een toeschouwersaccomodatie bij de baan en de beschikking over een multifunctioneel gebouw, dat onder meer bestaat uit twee kleedruimtes, een kantine en een berging voor de onderhoudscommissie. Allemaal voorzieningen waar je als vereniging best trots op mag wezen. Het tennisplezier wordt er tenslotte door verhoogd. Dit jaar werd er ook voor het eerst competitie gespeeld op zondag. Zoals iedereen inmiddels wel weet was dit niet een denderend succes. De spelers stonden helaas niet allemaal als verenigingsambassadeur op de baan. Het bleef bij een eenmalig optreden. De tennislessen werden dit jaar weer als vanouds verzorgd door dhr. Piet Sinnema. Saskia de Boer uit Ferwert ging voor de jeugd de lessen verzorgen.

Samenstelling bestuur en commissies in 2000:

BESTUUR
* Dirk Boschma, voorzitter
* Rients Bakker, secretaris
* Nico Wijnalda, penningmeester
* Geertje de Vries
* Dirk Zijlstra

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Koos Eigenhuis, demissionair voorzitter
* Robert Donath
* Jurjen Hiemstra
* Hannie Palsma
* Sjoerd Postma
* Remco de Vries
* Coby Zigterman

KASCOMMISSIE
* Pieter Douma
* Detz Palsma i.p.v. Remco de Vries

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2001

De tennisvereniging bestaat 25 jaar. Helaas wordt er het gehele jaar geen aandacht aangeschonken en dus passeert dit heugelijke gebeuren zonder de gebruikelijke festiviteiten. Zondag 25 februari vertrokken er weer twee auto’s richting Rotterdam voor de finale van het ABN-Amro World Tennis Tournament. Ditmaal niet gevuld met de AC, maar met een aantal leden die de finale aanschouwden tussen Nicolas Escudé en Roger Federer. De eerstgenoemde won met 7-5, 3-6 & 7-6. De terugtocht naar Friesland verliep een stuk moeilijker. De ene auto ging via Zeeland weer naar Wommels, terwijl de andere iets minder uit de koers via Pernis de terugtocht volbracht. Bestuurlijk gezien was het één van de rustigere jaren. Van de eind 2000 geplaatste verlichtingsinstallatie kon het gehele jaar geprofiteerd worden. De ervaringen waren zeer positief. De mogelijkheid om ’s avonds te tennissen was toegenomen. De betonrand van de dug-out werd door Bouwbedrijf Heeringa geheel vernieuwd. Dit jaar werd er voor het eerst gewerkt met machtigingen om zodoende het innen van de contributie te vergemakkelijken. De lessen werden dit seizoen weer door Saskia de Boer verzorgd voor de jeugd. Good old Piet Sinnema had de senioren wederom onder zijn hoede.

Samenstelling bestuur en commissies in 2001:

BESTUUR
* Dirk Boschma, voorzitter
* Bauke Osinga, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Geertje de Vries
* Dirk Zijlstra

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Robert Donath
* Jurjen Hiemstra
* Hannie Palsma
* Remco de Vries

KASCOMMISSIE
* Pieter Douma
* Nico Ruiter

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2002

In 2002 werd er weer volop geprofiteerd van de verlichtingsinstallatie. Van de mogelijkheid om ´s avonds te tennissen werd op grote schaal gebruik gemaakt. Omdat het dit jaar niet of nauwelijks mogelijk was om een gekwalificeerde tennisleraar voor enkele uren per week naar Wommels te halen, boden twee leden van de vereniging, te weten Robert Donath en Jurjen Hiemstra, spontaan aan om de tennislessen te verzorgen. Zowel de lessers als de leraren zelf waren enthousiast. Dit jaar werd er voor heet eerst in de geschiedenis de Friesland Cup op zondag gespeeld. Om het werk van de onderhoudscommissie te verlichten, werd dit jaar een nieuwe hogedrukspuit aangeschaft. Zoals reeds in Diggelfjoer was vermeld, is deze aanschaf mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de sponsorcommissie van de Rabobank en van de FKWWI (Feriening Kollektyf Wynmûne Wommels Iens). Dit jaar werd er voor het eerst sinds lange tijd weer een toename van het aantal jeugdleden geconstateerd.

Samenstelling bestuur en commissies in 2002:

BESTUUR
* Dirk Boschma, voorzitter
* Bauke Osinga, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Geertje de Vries
* Dirk Zijlstra

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Robert Donath
* Jurjen Hiemstra
* Hannie Palsma
* Remco de Vries

KASCOMMISSIE
* Klaas Eisma
* Nico Ruiter

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2003

Dankzij de inspanningen van Harry Kronemeijer en Robert Donath heeft onze club sinds november 2003 onder www.boskranne.nl ook wereldwijde bekendheid. Dit is uiteraard een prachtig initiatief. Iedereen wordt aangeraden eens een kijkje te komen nemen. Het Friesland Cup-team bereikte de finale van de D-afdeling, waarin helaas met 4-6 werd verloren van FTC uit Franeker. Desondanks was wel promotie naar de C-afdeling afgedwongen. De tennislessen werden wederom verzorgd door Robert Donath en Jurjen Hiemstra.

Samenstelling bestuur en commissies in 2003:

BESTUUR
* Dirk Boschma, voorzitter
* Bauke Osinga, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Ingrid Eigenhuis
* Dirk Zijlstra

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Robert Donath
* Jurjen Hiemstra
* Hannie Palsma
* Remco de Vries

KASCOMMISSIE
* Klaas Eisma
* Detz Palsma

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2004

De verotte cv-leidingen onder de vloer van het clubgebouw zijn vervangen door nieuwe leidingen boven de grond. Ook de beide geisers in de kleedkamers zijn vernieuwd. Al het buitenschilderwerk aan het gebouw, de overkapping en de banken is uitgevoerd. Evenals vorig jaar hebben Robert Donath en Jurjen Hiemstra dit jaar op voortreffelijke wijze en naar alle tevredenheid van de betrokkenen de tennislessen verzorgd. Beide hebben echter te kennen gegeven ermee te stoppen. De vereniging moet dus op zoek naar een nieuwe leraar. De winterlessen in de sporthal in Oosterend werden verzorgd door Erik Booms. De AC is uitgebreid met twee leden die zich permanent met de jeugdactiviteiten gaan bezighouden.

Samenstelling bestuur en commissies in 2004:

BESTUUR
* Dirk Boschma, voorzitter
* Bauke Osinga, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Ingrid Eigenhuis
* Dirk Zijlstra

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Robert Donath
* Jurjen Hiemstra
* Hannie Palsma
* Remco de Vries
* Jacomien Heeres (JC)
* Max Rüsch (JC)

KASCOMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga
* Detz Palsma

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2005

In 2005 is na inspectie gebleken dat de gehele dakbedekking van het clubgebouw op korte termijn vervangen dient te worden. Vanwege de weersomstandigheden zal de uitvoering in 2006 plaats vinden. Binnen enkele jaren moeten de banen grondig gerenoveerd worden. In de loop van 2006 moet duidelijk worden hoe en op welke wijze dit aangepakt moet worden. In het afgelopen jaar zijn de tennislessen voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de organisatie PRO-tennis van Arnoud Bulthuis. De lessen aan de beginners verliepen naar tevredenheid. Robert Donath heeft in de loop van het seizoen de lesuren voor de gevorderde tennissers overgenomen. Vanaf november heeft Sybren van Bethlehem op de buitenbanen namens PRO-tennis de winterlessen verzorgd.

Samenstelling bestuur en commissies in 2005:

BESTUUR:
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Bauke Osinga, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Ingrid Eigenhuis
* Robert Donath
* Anneke van Beem
* Rogier Ybema

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Robert Donath, voorzitter
* Jacomien Heeres
* Gertjan Hulzinga
* Berber de Jager
* Hannie Palsma
* Rienie Tigchelaar
* Remco de Vries

KASCOMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga
* Tjalke Pander

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2006

Om meer structuur in de club aan te brengen heeft het bestuur het afgelopen jaar specifieke aandacht geschonken aan beleidsbepaling. Hierbij is in eerste instantie prioriteit gegeven aan het jeugd- en onderhoudsbeleid. Voor het eerst sinds 1994 heeft de vereniging weer een jeugdcommissie. Deze is in september opgericht. Van het clubgebouw is in het voorjaar de gehele dakbedekking vernieuwd. De plannen voor de baanrenovatie zijn verder uitgewerkt. Baan 1 & 2 zullen worden voorzien van Porous Kushion Kourt (PKK). Dit is een dempende en waterdoorlatende kunstfoam, die op het huidige oppervlak zal worden verlijmd. In de zomerperiode hebben zes leden van de vereniging op een PKK-baan proef gespeeld bij de tennisvereniging in Damwoude. T.b.v. de bouw van appartementen op het sportveld is de beplanting rond de baan voor een groot gedeelte verwijderd. Ter compensatie hiervan heeft Woningcorporatie Welkom, de opdrachtgever van de bouw, toegezegd om windschermen rond onze banen te plaatsen. De website werd door Sytse Hibma geheel vernieuwd. Sybren van Bethlehem verzorgde namens PRO-tennis wederom de tennislessen.

Samenstelling bestuur en commissies in 2006:

BESTUUR:
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Bauke Osinga, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Ingrid Eigenhuis
* Robert Donath
* Anneke van Beem
* Rogier Ybema (v.a. 01-06-2006 vervangen door Sytse Hibma)

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Robert Donath, voorzitter
* Jacomien Heeres (tot september 2006)
* Gertjan Hulzinga
* Berber de Jager
* Hannie Palsma (tot september 2006)
* Rienie Tigchelaar
* Remco de Vries

JEUGDCOMMISSIE (vanaf oktober 2006)
* Jacomien Heeres, voorzitter
* Natascha van der Grijp
* Helena Meerdink
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Sytse Hibma
* Tjalke Pander

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2007

De OC heeft in 2007 veel extra werk verricht in het kader van de opening van de nieuwe banen. Hiervoor hebben zij speciale klusdagen georganiseerd. Vele vrijwilligers hebben meegeholpen om in korte tijd het gehel clubhuis en de dug-out van een nieuwe verflaag te voorzien, het straatwerk te egaliseren en de bebossing rond de banen een extra snoeibeurt te geven. Omdat het weer in de zomer van 2007 niet bepaald meewerkte kon de fa. Ton de Rooij de banen 1 & 2 pas begin september voorzien van Porous Kushion Kourt (PKK). In opdracht van Woningcorporatie Welkom is het hekwerk rondom de banen verstevigd en zijn daarop windschermen geplaatst. De sponsorcommissie heeft voor alle windschermen bedrijven bereid gevonden om tegen een jaarlijkse vergoeding daarop hun naam en logo te plaatsen. Al met al is het een prachtig geheel geworden, waar we erg trots op zijn. Mede geholpen door het mooie weer is de opening van de nieuwe banen op 6 oktober een waar feest geworden. De offieciële openingshandeling werd verricht door het jongste en het oudste lid; Olivier Bakker en Alie Pander. Naast een demonstratiepartij door twee Friese toptennissers, Stefan Bodde en Dennis Hageman, waren er tal van activiteiten voor zowel jong als oud, waar veel leden aan hebben meegedaan. De dag werd afgesloten met patat en ijs voor de jeugd en een buffet voor de ouderen. We kunnen terugkijken op een prima geslaagde opening. Alle activiteiten hieromtrent werden gecoördineerd door een speciaal hiervoor opgerichte feestcommissie bestaande uit: Robert Donath, Jacomien Heeres, Sytse Hibma, Hannie Palsma en Bauke Osinga. Dit jaar zijn de leden via elektronische nieuwsbrieven regelmatig geïnformeerd over het reilen en zeilen van de vereniging. Ondanks het feit dat wij erg tevreden waren over tennisleraar Sybren van Bethlehem, heeft zijn werkgever PRO-tennis zijn contract niet verlengd. Tijdens de opening van de nieuwe banen is op een plezierige wijze afscheid van hem genomen. In de winterperiode werden de lessen verzorgd door Hendrik van der Ploeg.

Samenstelling bestuur en commissies in 2007:

BESTUUR:
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Bauke Osinga, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Ingrid Eigenhuis
* Robert Donath
* Jacomien Heeres
* Sytse Hibma

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Robert Donath, voorzitter
* Gertjan Hulzinga
* Berber de Jager
* Rienie Tigchelaar
* Remco de Vries

JEUGDCOMMISSIE
* Jacomien Heeres, voorzitter
* Natascha van der Grijp (tot mei 2007)
* Marieke de Haan (vanaf juni 2007)
* Helena Meerdink
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga
* Feike de Vries

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2008

Naast het bekende programmaboekje is er dit voor het eerst een huis-aan-huis folder in kleur verspreid in Wommels, Kubaard, Edens, Waaxens en Lollum. Een concreet resultaat hiervan is dat zich vijf nieuwe leden hebben opgegeven. Samen met de Kaatsvereniging heeft TV Boskrânne een subsidieaanvraag ingediend bij de FKWWI (Feriening Kollektyf Wynmûnebesit Wommels Iens) voor een AED (Automatische Externe Defibrilator) welke door hen is toegekend. De aanschaf en opleiding zullen in 2009 plaats vinden. De vergaderingen van het bestuur hebben in het najaar in belangrijke mate in het teken gestaan van beleidsvorming. Vanaf april zijn de lessen verzorgd door Jan Maarten Vestering namens PRO-tennis.

Samenstelling bestuur en commissies in 2008:

BESTUUR:
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Bauke Osinga, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Marga Dijkstra
* Robert Donath
* Jacomien Heeres
* Sytse Hibma

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Robert Donath, voorzitter
* Berber de Jager
* Rienie Tigchelaar
* Remco de Vries

JEUGDCOMMISSIE
* Jacomien Heeres, voorzitter
* Marieke de Haan
* Astrid de Jeger
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Feike de Vries
* Remco de Vries

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2009

In 2009 is gezamenlijk met de Kaatsvereniging een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft. Deze hangt in de hal bij de toiletten. In april hebben negen leden die zich hadden aangemeld als EHBO’er of BHV’er een cursus gevolgd, verzorgd door het Antonius Ziekenhuis. Met de gemeente Littenseradiel, Doarpsbelang Wommels en de Kaatsvereniging is het afgelopen jaar een aantal maal overleg geweest over het plaatsen van een goal en een ballenvanger op het sportveld. Deze zijn in september geplaatst door de gemeente om de overlast te minimaliseren en verdere schade aan onze struiken te voorkomen. In de maanden november en december is de kantine verbouwd. Alle wanden en het plafond zijn geïsoleerd. Hiervoor is aan het begin van het jaar een projectgroep geformeerd. Deze bestond in eerste instantie uit: Marga Dijkstra, Robert Donath en Jacomien Heeres en is later aangevuld met Anke Abma, Nanning Dijkstra en Jurjen Hiemstra. Anke heeft het kleuradvies gemaakt. Nanning en Jurjen vormden de bouwploeg. Daarnaast hebben nog vele vrijwilligers geholpen met o.a. het afvoeren van het sloopafval, het aanbrengen van de isolatie, het behangen van het glasvlies en het verven. Tevens zijn de cv-installatie en de toiletpotten vervangen. Op 22 september is de kantinecommissie (KC) opgericht. De voornaamste reden hiervoor is het verkrijgen van overzicht in het onderhoud van het clubgebouw, het inplannen van onderhoud hieraan en om de financiële middelen hiervoor te reserveren. De commissie bestaat uit: Marike Altenburg, Marga Dijkstra en Hannie Palsma. Tijdens de zomer is besloten om de samenwerking met PRO-tennis te beeindigen. In de winter van 2009/2010 worden de lessen verzorgd door Nathan van der Lecq van Tennisschool Van der Lecq en Hilwerda.

Samenstelling bestuur en commissies in 2009:

BESTUUR:
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Robert Donath, secretaris
* Cor Valkema, penningmeester
* Ger van Putten
* Marieke de Haan
* Marga Dijkstra
* Sytse Hibma

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Ger van Putten, voorzitter
* Marike Altenburg (vanaf augustus 2009)
* Karina Boersma (tot juli 2009)
* Maartje Eigenhuis
* Jacomien Heeres
* Saskia Kronemeijer (vanaf augustus 2009)

JEUGDCOMMISSIE
* Marieke de Haan, voorzitter
* Margriet Andringa
* Astrid de Jeger
* Hannie Palsma

KANTINECOMMISSIE (vanaf september 2009)
* Marga Dijkstra, voorzitter
* Marike Altenburg
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Detz Palsma
* Remco de Vries

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Klaas Eisma
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

2010

Het bestuur heeft besloten om dit jaar bij wijze van proef de ledenvergadering te splitsen. De reden hiervoor is dat de afgelopen jaren is gebleken, dat er vanaf eind januari tot aan eind maart er vanwege de vele nog uit te voeren werkzaamheden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, te weinig tijd is om nieuwe bestuurs- en commissieleden voldoende in te werken. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht voor het ophangen van een afsluitbare AED-kast aan de buitenmuur.

In de maanden februari en maart is er met een afvaardiging van het bestuur, de AC en de JC vergadert over ledenwerving, -opvang en -behoud. Het voornaamste besluit was om dit jaar meer senioren te werven. Dit resulteerde in drie goed gevulde groepen bij de tennisles. De tennislessen zijn het afgelopen winterseizoen en tijdens de zomerperiode naar volle tevredenheid verzorgd door Nathan van der Lecq van Tennisschool Van der Lecq en Hilwerda.

Op zaterdag 27 maart werd de omruilactie voor de nieuwe sleutels georganiseerd. Dit om te voorkomen dat er nog regelmatig niet-leden op de baan staan te spelen. Er is nu weer overzicht over de sleutelhouders. Een ander onderwerp dit jaar was de implementatie van de Hygiënecode. Deze is gebaseerd op Europese wetgeving. Eén uitkomst hiervan was dat alle handdoeken vervangen dienden te worden door eenmalig te gebruiken papieren exemplaren. Vanaf 2011 is het verboden om zelf meegebrachte etenswaren in de kantine klaar te maken. De Onderhoudscommissie heeft met behulp van Bauke Heeres in januari de ingezakte oefenkooi gerenoveerd.

Aan het begin van dit jaar is de Derde Baancommissie geformeerd. Deze commissie bestaat uit Martijn Bosschieter, Harm de Haan en Feike de Vries. Lieuwe Hoitinga heeft zich na een aantal maanden in goed overleg teruggetrokken. De commissie zal advies uitbrengen over mogelijke varianten om de baan te renoveren.

Samenstelling bestuur en commissies in 2010:

BESTUUR:
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Robert Donath, secretaris
* Ger van Putten, penningmeester
* Jacomien Heeres
* Marieke de Haan
* Marga Dijkstra
* Vacature PR & Communicatie

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Jacomien Heeres, voorzitter
* Marike Altenburg
* Maartje Eigenhuis (tot september 2010)
* Harm de Haan (vanaf augustus 2010)
* Saskia Kronemeijer
* Cor Valkema

JEUGDCOMMISSIE
* Marieke de Haan, voorzitter
* Margriet Andringa
* Astrid de Jeger
* Hannie Palsma

KANTINECOMMISSIE
* Marga Dijkstra, voorzitter
* Marike Altenburg
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Detz Palsma
* Tjalke Pander

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Rob Donath
* Detz Palsma
* Tjalke Pander
* Feike de Vries

2011

In maart bestond onze vereniging 35 jaar. Dit is uitgebreid gevierd op zaterdag 24 september. Voor deze gelegenheid was een speciale Jubileumcommissie samengesteld. Deze bestond uit: Klaas Eisma, Marieke de Haan, Jacomien Heeres, Hannie Palsma, Gesina Rienstra en Tine de Schiffart. Sinds dit jaar is het mogelijk om via de firma Textielstra clubkleding aan te schaffen. Op de eigen site is een button aangebracht met de omschrijving “Webshop clubkleding”. De tennislessen zijn het afgelopen winterseizoen en tijdens de zomerperiode naar volle tevredenheid verzorgd door Nathan van der Lecq van Tennisschool Van der Lecq en Hilwerda. Samen met Talant (locatie Vijverbuurt) en de kaatsvereniging heeft de tennisvereniging op 22 maart de eerste openbare AED in Wommels gerealiseerd. Deze hangt nu niet meer in het halletje van het clubgebouw, maar bij het pand van Talant aan de Sybren de Vlasstrjitte 2/a. Op dit gebouw staat met grote letters “Boppeslach”. Aan de voorkant is rechts naast de ingang aan de buitenmuur een wandkast gemonteerd met daarin de AED. Deze kast kan worden geopend met een ferme klap op de rode knop.

De Gemeente Littenseradiel heeft begin januari beplanting bij de kopse kant van baan 3 aangebracht. Dit ter vervanging van de planten die door voetballende jeugd op het sportveld kapot waren geschoten. Aan het begin van het jaar is er een bord aan de voorkant van het clubgebouw gemonteerd. Dit ter herkenning voor o.a. competitiespelers die ons park bezoeken. De Derde Baancommissie adviseerde op de jaarvergadering op 31 januari om de derde baan speciaal in te richten voor de jeugd die wil beginnen met tennis. Het bestuur gaf hierop aan om ernaar te streven het definitieve plan, inclusief financiële onderbouwing, op de eerstvolgende algemene ledenvergadering te presenteren. Deze extra jaarvergadering werd ingelast op dinsdag 5 juli. De aanleg van nog een PKK-baan bleek i.v.m. de kosten te duur. Het bestuur adviseerde daarom de baan uit te vlakken, opnieuw te coaten en extra belijning aan te brengen voor mini en midivelden, om de baan speciaal in te richten voor jeugdtennis. De aanwezige leden stemden hier unaniem mee in. Het opnieuw coaten van baan 1 & 2 en de renovatie van baan 3 is eind juli/begin augustus naar tevredenheid uitgevoerd door de firma Ton de Rooij. Baan 3 is tijdens de viering van het 35-jarig jubileum geopend door Lieuwe en Ans Hoitinga.

Het archief van de tennisvereniging werd vanaf de oprichting in 1976 in de berging van het clubgebouw opgeslagen, onderhevig aan temperatuurwisselingen en vochtigheidsschommelingen. Lieuwe Hoitinga heeft dit in de maanden januari en februari onder handen genomen. Hierbij zijn alle dubbele stukken en verouderde financiële administratie vernietigd. Bauke Osinga heeft hem hier zo nu en dan bij geholpen. Het opgeschoonde archief is op 24 februari in het bijzijn van Lieuwe, Sjoerd en Robert aan Gert Muizer van de Gemeente Littenseradiel in bruikleen gegeven. Hier is het opgeslagen in de archiefkluis van de gemeente. I.v.m. de aflopende contracten van de sponsors m.b.t. de winddoeken heeft het bestuur begin 2011 de sponsorcommissie weer nieuw leven ingeblazen. De commissie is momenteel nog volop bezig met haar werkzaamheden. Iedere maand, m.u.v. de zomermaanden, ontvangen de leden en de sponsoren via de mail de nieuwsflits met links naar de website. Iedere maand staat er een andere sponsor centraal. Vanaf 16 juni is Boskrânne te volgen via Twitter. Via de Twitternaam @Boskranne houdt de activiteitencommissie iedereen op de hoogte over activiteiten, toernooien, competitie en ander nieuws. Op vrijdag 29 april zijn Hannie Palsma en Rob Donath door burgemeester Jahanneke Liemburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun vrijwilligerswerk. In oktober is bij alle leden persoonlijk de ledenkaart bezorgd. Ongeveer de helft van de kaarten is weer ingeleverd. Tot tevredenheid van het bestuur zijn er vele leden die willen helpen bij kleinere klusjes zoals doedagen, collecte Jantje Beton, het verspreiden van boekjes & folders en het helpen bij jeugdactiviteiten.

Samenstelling bestuur en commissies in 2011:

BESTUUR:
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Robert Donath, secretaris
* Ger van Putten, penningmeester
* Jacomien Heeres
* Vacature JC
* Marga Dijkstra
* Marieke de Haan

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Jacomien Heeres, voorzitter
* Marike Altenburg
* Harm de Haan
* Saskia Kronemeijer
* Cor Valkema

JEUGDCOMMISSIE
* Marieke de Haan, voorzitter ad-interim
* Margriet Andringa
* Astrid de Jeger
* Hannie Palsma

KANTINECOMMISSIE
* Marga Dijkstra, voorzitter
* Marike Altenburg
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga
* Tjalke Pander

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Detz Palsma
* Tjalke Pander
* Feike de Vries

2012

De tennislessen zijn het afgelopen winterseizoen en tijdens de zomerperiode weer naar volle tevredenheid verzorgd door Nathan van der Lecq van Tennisschool Van der Lecq en Hilwerda. In de kantine zijn de oude koelingen onder de bar verwijderd. De onderhoudskosten werden te hoog. Daarnaast ging er veel energie verloren doordat de koelingen al behoorlijk oud waren en naar de huidige maatstaven behoorlijk slecht geïsoleerd. Er zijn twee compacte koelkasjes voor in de plaats gekomen die mooi onder de bar passen. De beide kleedkamers zijn door vrijwilligers wit gesaust waardoor ze een fris aanzien hebben gekregen.

Eind juli zijn eindelijk de nieuwe winddoeken en reclameborden opgehangen. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad en het duurde langer dan vooraf gedacht om hier sponsors voor te vinden. De wind zit momenteel economisch niet mee. Begin december werd bekend dat onze ballensponsor, Resi Wooncentrum, in de schuldsanering is geraakt. Het bedrijf maakt helaas geen doorstart. Boskrânne heeft zich begin mei aangemeld bij SponsorKliks, waardoor iedere online-aankoop bij de deelnemende webshops welke via de Boskrânnesite verloopt, gratis sponsorgeld oplevert voor de club. Je inkoopprijs blijft gelijk, maar Boskrânne ontvangt van elke aankoop via haar site een vastgestelde provisie per aankoop, waardoor je de tennisvereniging automatisch sponsort. Deelnemende webwinkels zijn ca. 200 bekende namen als Hema, Bol.com, Wehkamp, MediaMarkt, Blokker, Viking Direct, Cheaptickets, Zalando, enz.

Op zaterdag 12 mei 2012 is penningmeester Ger van Putten door burgemeester Johanneke Liemburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwilligerswerk. Dit betreft o.a. secretaris Dorpsbelang Kubaard, websiteontwikkeling Kubaard, Stichting Wyk, 25 jaar organisatie Kubaarder Hurdrindei en IJsmeester + secretaris Hennaarderadeeltocht. Door de tennisvereniging is hij die dag beloond met een bloemetje.

Samenstelling bestuur en commissies in 2012:

BESTUUR:
* Sjoerd Postma, voorzitter
* Robert Donath, secretaris
* Ger van Putten, penningmeester
* Jacomien Heeres
* Vacature JC
* Femke Hulzinga
* Marieke de Haan (tot april 2012, hierna vacature)

ACTIVITEITENCOMMISSIE
* Jacomien Heeres, voorzitter
* Marike Altenburg
* Harm de Haan
* Dennis van der Meer (tot juni 2012)
* Cor Valkema

JEUGDCOMMISSIE
* Petra Hoekstra, voorzitter (vanaf juni 2012)
* Margriet Andringa
* Hannie Palsma
* Brecht Tacoma-Langhout

KANTINECOMMISSIE
* Femke Hulzinga, voorzitter
* Marike Altenburg
* Hannie Palsma

KASCOMMISSIE
* Lieuwe Hoitinga
* Janke Koning (i.p.v. Siet Posthumus)

ONDERHOUDSCOMMISSIE
* Detz Palsma
* Tjalke Pander
* Feike de Vries

Uit de oude doos