sponsoren

Hier het wedstrijdschema voor het PANNENKOEKENTOERNOOI 2012

Tijd Veld1 Veld2  Veld3
       
13,00-13,20 Kees-Sanne Martijn-Tjerk Ilse-Sybren
13,20-13,40 Tjitske-Yannick Menno-Mette Jesse-Jasper en Jelmer- Roan
13.40-14.00 Kees-Tjitske Welmoed-Sander Reinou-Ilse
14.00-14.20 Sanne-Yannick Stijn-Mette Jelmer-Jasper en Jesse- Roan
14.20-14.40 Sander-Tjerk Martijn-Menno Sybren- Reinou
14.40-15.00 Yannick/Mette-Kees/Stijn Sanne/Martijn-Tjitske/Tjerk Reinou/Jelmer-Ilse/Roan
15.00-15.20 Tjitske/Sander-Sanne/Welmoed   Sybren/Jasper – Reinou*/Jesse
15.20-15.40 Kees/Menno-Yannick/Sander* Welmoed-Stijn  
 en  dan lekker pannenkoeken eten  pannenkoe  ken eten pannenkoeken eten mmmmmmmm!
* deze telt voor Sander en Reinou niet meer mee in de puntentelling.