sponsoren

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van gisteravond stond bij punt 13 "de bestuursverkiezing" een belangrijk onderwerp. Door het aftreden en niet herverkiesbaar zijn van Jacomien Heeres en Sjoerd Postma ontstonden er twee vacatures in het bestuur. Er waren er echter ook al twee. Vanaf gisteravond waren er dus vier vacatures en drie nog zittende bestuursleden. Statutair trad op dat moment artikel 9/lid 7 in werking. Dit houdt in dat de zittenblijvende bestuursleden geen bevoegd college meer vormen.

Spontaan boden zich twee aanwezige leden aan om zitting in het bestuur te nemen. Remco de Vries is beschikbaar als interim voorzitter en Rutger Boudewijn als algemeen lid, met de intentie om in 2014 penningmeester Ger van Putten op te volgen. De vergadering was hier uiteraard zeer blij mee. Helaas konden ze op dat moment niet worden benoemd, aangezien dit in strijd zou zijn met het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Hierin staat vermeld dat dit schriftelijk had moeten gebeuren, uiterlijk 7 dagen voor de ALV .

De overgebleven bestuursleden zijn verplicht om binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een nieuwe ALV bijeen te roepen waarin wordt voorzien in de vacatures. Deze zal daarom plaats vinden op maandag 25 februari in de kantine. Alle leden ontvangen in de loop van februari via de mail de uitnodiging met de agenda.